skip to Main Content

De Route

Route Informatie

Starten en stallen
Het pad ligt rondom het dorpsgebied van Skingen en Slappeterp aan de noordzijde van Dronrijp. Op de volgende plaatsen kan men de wandeling langs It BoerePaad starten:

  • Onder Menaldum aan de Ljochtmisdyk (vlak tegenover de boerderij)
  • Bij Schingen aan de Slappeterpsterdyk (vanuit Schingen over de brug tegenover de boerderij huisnummer 7)
  • Tussen Schingen en Slappeterp vanaf het parkeerterrein bij het sportveld (route begint over de brug links)
  • Vanaf het terrein van de theetuin/minicamping aan de Kleasterdyk te Slappeterp
  • Vanaf het schelpenpad Ried-Berlikum langs it Wiid ter hoogte van Kleaster Anjum

Aan de hand van de op de routekaart ingetekende routes kunt u uw eigen traject uitstippelen. U kunt een traject uitzetten variërend van 4 tot ruim 20 kilometer.

Huisregels
Elke wandelaar is op de onverharde paden te gast op het land van de boer en het in acht nemen van de regels op de borden is van groot belang. Honden zijn niet toegestaan op de wandelpaden door het land. Zij kunnen ziekten met zich meedragen die gevaarlijk zijn voor het melkvee.

Check dit..

‘Geocaching’
U kunt de wandeling langs It BoerePaad nog spannender maken door de wandeling te combineren met het zoeken van een schat. Met een gps-ontvanger zoekt u de cache die we ergens verborgen hebben. Voor aanwijzingen voor deze speurtocht zie: www.geocaching.nl, ‘Cache It Kleaster’.

Routekaart

Bekijk hieronder de routekaart. U kunt de routekaart ook op uw mobiele telefoon (Google Maps) openen door op de knop te drukken (op de PC opent een grotere versie van de route als u op deze knop klikt). U kunt de routekaart dan gebruiken om de route te navigeren, en om van alles te weten te komen over de route en de omgeving tijdens uw wandeling!

Gebruik de knop om de legenda te bekijken.

U kunt hieronder een overzicht en beschrijving vinden van de verschillende routes van It BoerePaad.

De Routes

Over de kreekrug en de terpen
De route over de Slappeterpsterdyk loopt op de kreekrug en langs en over verschillende terpen. Door de aanwezigheid van kalkrijke zeekleiafzettingen is het gebied geschikt voor akkerbouw. Archeologische vondsten op de akkergronden geven een beeld van de begraven schatten op de bolle terpen van opgebrachte aarde en mest. De reeksen van terpen en dammen werden gevormd om het veilig te zijn bij overstromingen en om het zeewater te reguleren. Naast deze terpen en kruinige percelen liggen vlakke en lager gelegen poldertjes waar (terp)gronden afgegraven zijn en oude geulen opgevuld zijn met zwaardere zeeklei. Bij een nieuw gegraven sloot zie je de schelpen terug.

Troch it fjild
Het pad van Peins naar Ried geeft een optimaal beeld van de openheid van het landschap. Hier is het zicht op alle kerktorens in de omgeving het grootst. Met een beetje geluk loop je hier vlak langs de grote groepen paarden die hier zomers in het land staan.

It Wiid
Aan de noordzijde ligt de route langs it Wiid, deel van de Elfstedentocht. Vanuit de kern van Ried loopt het pad langs het kaatsveld naar de vaart. De route gaat over het fietspad dat door loopt tot Berlikum. Het hoogteverschil tussen het gebied langs de vaart en de terpen van Ried is hier markant.

Kleaster Anjum
Ter hoogte van het voormalige Kleaster Anjum buigt het pad af van it Wiid. De kloosterlingen waren de ingenieurs van de middeleeuwen. Zij hebben een groot aantal bedijkingen in Friesland aangebracht. Het klooster Mariënberg vormde een kloostervesting. Het klooster  is na de Reformatie afgebroken. De route volgt voor een groot deel het Kloosterpad, dat de rechte structuur van de georganiseerde ontginning door het klooster volgt. In de omgeving staan twee typische Friese boerderijen, een kop-hals-romp boerderij en een oude stjelp.

Om de Swanneblom
Een zwemplek voor de jeugd! In het agrarisch gebied bij de theetuin is een zwemvijver gemaakt. Binnen de glooiing rondom de vijver is een beschutte zwemlocatie in het open landschap ontstaan. Helofytenfilters en een verbinding met de vaart zorgen voor een goede waterkwaliteit. Vanuit Slappeterp neemt u de Kleasterdyk. Bij deze kruising vindt u een elzensingel en mooie terpen. U kunt bij de boomhut van de minicamping rechtsaf slaan en naar de zwemvijver wandelen.

Om Skingen hinne
It BoerePaad volgt de oude route tussen Peins, Skingen en Dronrijp. De Slappeterpster vaart scheidde het dorpsgebied van Slappeterp en Skingen. De belangrijke verbindingen over land liepen naar Dronrijp en over de hogere rug naar de Lichtmisdijk in Menaam. Het eerste stuk langs de Ald Feart is redelijk jong. Deze weg is bij de ruilverkaveling in de jaren 80 aangelegd. Na de bocht volgt een stuk over de oude Skingster dyk en de heringerichte dorpsstraat van Skingen. Aan de oostzijde van Skingen loopt u het land in. Off road kunt u te voet Menaam en Dronrijp bereiken.

Nei de Mûnen
Bij de bouw van de derde generatie molens in het gebied is een nieuwe toegangsweg gemaakt. Wind en energie horen bij It BoerePaad. Door de verbinding over dit deel van het BoerePaad kunt u vanuit Dronrijp en Skingen een mooi rondje maken. Op monumentendag kunt deze route combineren met een bezoek aan de tuin en de state van Schatzenburg. Bijzonder is de landschappelijke aanleg van de tuin door Assuerus Quaestius rond 1850.

Op Healwei
Skingen en Slappeterp waren min of meer gescheiden door de vaart. Een gezamenlijke school en het kaatsveld halverwege de twee dorpen bracht hier verandering in. De school is inmiddels omgevormd tot een gemeenschappelijk dorpshuis. Het weggetje tussen de twee dorpen is pas bij de ruilverkaveling aangelegd. Komt u hier een tractor tegen op dit smalle dijkje dan kunt u gebruik maken van de passeerstroken. Geniet bovendien van de bloeiende meidoorn, appel en florastroken. Inmiddels worden hier zoveel zaden verzameld dat ook langs de zwemvijver akkerbloemen gezaaid kunnen worden.

Check dit..

‘Verdwenen bebouwing’
– Het klooster
– De kastieltsjes: arbeiderswoningen in het land bij Slappeterp bij de elzensingel
– Oude state: Goerda
– De oorspronkelijke kerken zijn vervangen door nieuwe. De terp van Slappeterp dateert waarschijnlijk al vanaf het begin van de jaartelling.
– Gereformeerde diaconij bij Slappeterp
– De oude windmolen van de Noorderpolder

Back To Top